รับสมัครแล้ว ภาค 1/2562
วันนี้ - 18 สิงหาคม 2562

โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เพื่อความเป็นเลิศ
หลักสูตร M.B.A. วิชาเอกการจัดการ
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
โทร 02 310 8213

"บูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
  ผลิตมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ"
สมัครออนไลน์

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

รูปแบบการสอน
ที่มีเอกลักษณ์

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา
งานวิจัยและกูรูทางธุรกิจ

ขับเคลื่อน
พร้อมรับรู้

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณค่า
สร้างบุคลากรคุณภาพ
สู่สังคมเป็นที่ต้องการของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ขั้นตอนการสมัคร

1 สมัครเรียน

ออนไลน์ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสมัครด้วยตนเองที่

สำนักงานโครงการฯ
ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
โทร 02 310 8213 ,083-627-2439
(จ.-ศ. เวลา 09.00 - 16.30 น.)

สมัครออนไลน์

2 ชำระเงินค่าสมัคร

- สมัครด้วยตนเองชำระ เงินสด 800 บาท

- สมัครออนไลน์ ชำระตามระบบผ่านธนาคารทหารไทย จำนวนเงิน 800 บาท

3 หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว)
 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

กำหนดการ

ขั้นตอน กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • ที่เว็บไซต์ www.excmba.ru.ac.th และสำนักงานโครงการฯ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ที่เว็บไซต์ www.excmba.ru.ac.th และสำนักงานโครงการฯ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
 • ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 179,000 บาท สำหรับศึกษาดูงานในประเทศ


 • 219,000 บาท สำหรับศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประจำงวด จำนวนเงิน
ดูงานในประเทศ ดูงานประเทศญี่ปุ่น
งวดที่ 1
29,000 บาท
33,000 บาท
งวดที่ 2
25,000 บาท
30,000 บาท
งวดที่ 3
25,000 บาท
30,000 บาท
งวดที่ 4
25,000 บาท
30,000 บาท
งวดที่ 5
25,000 บาท
30,000 บาท
งวดที่ 6
25,000 บาท
30,000 บาท
งวดที่ 7/1
20,000 บาท
30,000 บาท
งวดที่ 7/2
5,000 บาท
6,000 บาท
รวม
179,000 บาท
219,000 บาท
Stat-Counter